You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Potresne (seizmičke) norme u logistici

Prilikom planiranja i izvedbe logističkih rješenja, s jedne je strane potrebno ispuniti zahtjeve investitora, a s druge uzeti u obzir pravila struke i norme relevantne za svaki pojedini projekt. Dojam da se navedeni zahtjevi međusobno kose i da norme predstavljaju prepreku ili teret za investitora u ostvarivanju njegovih krajnjih ciljeva samo je prividan, što je slučaj i s poštivanjem protupotresne norme HRN EN 16681:2016 u Hrvatskoj.

Što je norma?

Norma je "dokument donesen konsenzusom i odobren od priznatoga tijela, koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za djelatnosti ili njihove rezultate radi postizanja najboljeg stupnja uređenosti u danome kontekstu. Norme se temelje na provjerenim znanstvenim, tehničkim i iskustvenim rezultatima". Definicija je to norme koju daje Hrvatski zavod za norme, neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja normizacije koja doprinosi uređenosti sustava.

Zašto postoje norme u skladišnoj logistici?

Norme uređuju područje čeličnih regalnih konstrukcija kao regalne opreme na razini zajedničkog europskog tržišta. Postoji čitav niz normi koje služe kao preporuke u projektiranju i konstruiranju, proizvodnji, ugradnji, kontroli i održavanju tijekom upotrebe.

Norme koje reguliraju potresnu (seizmičku) otpornost regala, odnosno čeličnih regalnih konstrukcija samo su jedan primjer.

Kao članica Europske Unije, Republika Hrvatska je preuzela europske norme kao svoje nacionalne norme.

Koje norme su važne u skladišnoj logistici u Hrvatskoj?

Norma identificirana oznakom HRN EN 16681:2016 - Čelični nepokretni sustavi za skladištenje -- Prilagodljivi sustavi polica za palete -- Načela protupotresnog projektiranja (EN 16681:2016) govori o nužnosti proračunavanja čeličnih konstrukcija uz uvažavanje djelovanja potresnih sila očekivanih u pojedinim područjima ugradnje. 

Zašto investitori i nadzorne službe u Hrvatskoj u brojnim slučajevima ne poštuju norme u skladišnoj logistici?

Nažalost, brojni investitori i nadzorne službe su neinformirane o poštivanju normi u skladišnoj logistici ili ga jednostavno izbjegavaju. Norme mogu djelovati i nejasno uključene u zakonske okvire, ali najopasnije je svjesno zaobilaženje poštivanja normi dobavljača regalne opreme. Birajući najlakši način da plasiraju svoju robu, oni mogu investitore dovesti u zabludu o sigurnosti projekata koji se za njih izvode i time ih višestruko oštetiti.

Što poštivanje preporučenih normi u skladišnoj logistici znači u Hrvatskoj?

Geografska područja u Hrvatskoj najčešće odgovaraju VII., VIII. ili IX. stupnju MSK-64 ljestvice intenziteta potresa. Regalne konstrukcije moraju biti izvedene tako da odole potresima očekivanim u navedenim područjima. 

U pravilu, sve navedeno može značiti da će regalna konstrukcija izvedena u skladu s preporučenim protupotresnim normama biti skuplja od one koja nije izvedena u skladu s istima. Sigurne, ispravno izvedene konstrukcije podrazumijevaju veći udio ključnih materijala i općenito kvalitetnije materijale i rješenja, što opravdava njihovu cijenu.

Kako se dokazuje sukladnost čeličnih regalnih konstrukcija propisanim normama?

U Hrvatskoj se sukladnost čeličnih regalnih konstrukcija normi HRN EN 16681:2016 dokazuje Izjavom o sukladnosti za izvedenu konstrukciju koju može izdati isključivo proizvođač opreme.

Izjava o sukladnosti normi u logistici temelji se na statičkom proračunu konstrukcije koju provodi stručna i ovlaštena osoba ili institucija.

Kontinuirana edukacija investitora (odgovornih osoba za logistiku), projektanata logističkih rješenja, isporučitelja skladišne opreme i osoba koje provode nadzor te stalna primjena normi u praksi vodi uređenju područja logističkih rješenja na način definiran važećim nacionalnim normama.

Tvrtka Logomatika d.o.o., zajedno sa svojim partnerom BITO Lagertechnik, uz veliko iskustvo i znanje u pripremi, izradi, vođenju i izvedbi logističkih projekata informira svoje kupce i partnere o svim aspektima norme o potresnoj (seizmičkoj) otpornosti regala, odnosno čeličnih regalnih konstrukcija HRN EN 16681:2016, zalaže se za njenu striktnu primjenu te time doprinosi širenju sigurnosne kulture u logistici.